Sälja, köpa eller värdera företag

Nyheter

Hur går det till att sälja sitt företag?

Generellt kan man säga att affären kan ske på lite olika sätt beroende av vem som leder processen. Det finns idag inga krav på, eller regler för, hur en företagsaffär ska genomföras och vem som ska genomföra den. Det kan vara en affär direkt mellan säljare och köpare eller så anlitas en extern aktör som leder processen och förmedlar mellan respektive part.

Företagsaffärer är ofta känsliga, framförallt för säljaren, och till viss del komplexa i form av att vissa oberoende eller neutrala moment behövs, exempelvis värdering och förhandling. Det finns dock alltid ett antal steg som varje affär genomgår.

Säljarens förberedelse

Detta steg handlar om att vara redo för en företagsaffär på flera plan. Det gäller att vara mentalt inställd och ha god ordning på t.ex. viktig dokumentation, företagsstruktur, organisation, personal, ekonomisk uppföljning, varulager etc. Förberedelsen är nödvändig för att en tilltänkt köpare med så stor transparens som möjligt ska kunna både analysera bolaget och sedan framgångsrikt driva det vidare.

Analys och värdering av företaget som ska säljas

Detta steg är centralt för en företagsaffär. Det är ofta med en objektiv värdering som en affär kan starta. En värdering går till så att en företagsmäklare/rådgivare samlar in all väsentlig information om företaget, sammanställer informationen och analyserar bolaget. Detta material ligger till grund för värderingen som oftast definieras med hjälp av ett antal olika parametrar och kriterier. Varje företags värdering är unik och tar ca 2-4 veckor att genomföra

Informera, attrahera och hitta potentiella köpare

Information, analys och värdering om företaget ska kunna presenteras. Det ska vara ett fullgott underlag som ger den potentiella köparen möjlighet att bilda sig en uppfattning om företaget. Anlitar man professionell hjälp så tas en objektiv företagspresentation (försäljningsprospekt) fram.

Marknadsföring kan ske på två sätt. Via annonsering där potentiella köpare aktivt söker efter företag som är till salu samt att man som säljare (via extern part) aktivt söker upp och kontaktar lämpliga köpare. Det sistnämnda sker ofta via en företagsmäklares/rådgivares nätverk .

De vanligaste marknadsföringskanalerna är mäklares hemsidor och andra öppna hemsidor för företagsaffärer på internet. Annonsering i rikstäckande affärspress, lokalpress och fackpress, samt att många mäklarföretag har sina egna köparregister och nätverk.

Förhandlingen startar

När kontakt etablerats med en eller flera potentiella köpare ska parterna ”finna varandra”. Detta sker vanligtvis genom ett antal möten där köparen ges en alltmer komplett bild av företaget. Baserat på den information den potentiella köparen inhämtat lämnas ett bud på företaget. Det kan ske enskilt eller i mer eller mindre arrangerade budgivningsprocesser.

Köparens undersökning av företaget – Due Diligence

Efter att man är överens om grundvillkoren för att genomföra affären skrivs normalt ett ”Letter of Intent” (avsiktsförklaring), där allt man är överens om skrivs in. Köparen får sedan tillgång till all nödvändig information om företaget såsom, bokföring, avtal, personal, kunder, leverantörer etc. När det gäller större företag ställs ett så kallat ”dataroom” datarum iordning, där de potentiella köparna kan finna all väsentlig information om företaget sammanställd.

Slutförhandling och avtalsskrivning

Efter avslutad undersökning (Due Diligence) sker slutförhandling med eventuella justeringar av bud. Har fler köpare genomfört undersökningen tas slutbuden in i detta steg. När köpare och säljare är överens tas överlåtelseavtal fram, avtalsteckning sker och ofta erläggs handpenningen.

Tillträde

På tillträdesdagen tar köparen över bolaget. I samband med detta betalas hela eller delar av köpeskillingen. Det är viktigt att i samband med avtalsförhandlingarna bestämma hur och under vilken tid och form överlämningen ska ske. Anledningen är att mycket av företagets information kan ”sitta i huvudet” på ägaren.

Uppföljning

En företagsaffär blir oftast inte klar över en dag. Efter tillträdet bör ett antal avstämningar göras, beroende på unika förutsättningar som råder för företaget. Uppföljningsprocessen kan vara allt från minimal till oerhört omfattande och pågående i flera år efter tillträdet.

Läs mer om och kontakta oss om du är intresserad av att sälja ditt företag här.


Tillbaka
© Copyright 2021