Sälja, köpa eller värdera företag

Frågor & svar

Läs om de vanligaste frågor och svar vi får som gäller företagsförsäljning. Klicka på den grå rubriken för att läsa svaret på frågan.

När ska man sälja ett företag?

Först och främst, när man har bestämt sig, den perfekta tidpunkten är nästan omöjlig att pricka in. Oftast väntar man för länge, ett absolut råd är att man definitivt ska sälja innan man måste. Att hitta rätt köpare tar ofta tid och kraft, dessutom behöver man räkna med att stanna kvar i verksamheten under en kortare eller längre tid. Väntar man då för länge är risken stor att man får ha företaget kvar längre än man tänkt sig. Då kan även motivation och engagemang svikta vilket leder till att företaget går sämre och blir svårsålt.

Man ska sälja företaget när det går bra. Köpare är intresserade av framtiden och av historiken, framgång med ökande omsättning och ökad vinst värderas alltid högre än en vikande utveckling.

Sälj när branschen är ”het”. Alla branscher har sina cykler och det gäller att inte vänta för länge om man befinner sig i uppgångsfasen, risken är precis som med aktier att man missar toppen och istället får sälja i nedgångsfasen.

Sälj inte före större förändringar eller avtalsteckningar, sälj istället när förändringarna är genomförda och man kan påvisa en ”säker” framtid.

Kan man inleda en försäljning utan att blanda in personal och kunder från start?

Ja absolut, oftast sker försäljningsprocessen under sekretess.

Följer de anställda med vid försäljning av inkråm?

Ja, anställningen följer rörelsen, inte bolaget.

Säljer man inkråmet (rörelsen) eller aktiebolaget?

Idag är det vanligast att man säljer bolaget (d.v.s. aktierna), men vilket man väljer beror på ett stort antal faktorer. Att sälja genom aktieöverlåtelse är oftast en fördel (eller förutsättning) eftersom alla avtal knutna till bolaget oftast följer med utan problem eller omförhandlingar. Personalen övergår utan extra förhandlingar. Ägs det överlåtna bolaget av ett moderbolag utgår heller ingen skatt vid försäljningen.

En inkråmsförsäljning kan vara en fördel om det finns mycket kapital eller rörelsefrämmande tillgångar i bolaget och det finns få eller inga avtal knutna till rörelsen samt om det finns risk för kommande krav som kan ställas på bolaget pga historiken (garantiåtaganden, skatter, etc).

Vad är en Due Diligence?

En due diligence är en form av företagsbesiktning som görs av den köpande parten för att säkerställa att allt är i sin ordning. Due diligence arbetet är själva beslutsunderlaget som köparen/köparna utgår från. Ofta anlitas externa konsulter för att genomföra detta arbete.

Arbetet går generellt till så att man samlar in och analyserar all tillgänglig information om företaget som är till salu. Det rör sig oftast om finansiell, legal, skattemässig och strukturell information.

En due diligence varierar i omfattning beroende på företagets storlek och komplexitet samt med köparens krav.

Vad kan man göra för att underlätta en företagsaffär?

Det finns många fallgropar och hinder för företagsaffärer. Det mest centrala är att man som säljare måste vara mentalt och känslomässigt redo. Företaget ska också vara förberett för en försäljning genom att all viktig information finns tillgänglig och sammanställd (bokföring, avtal, budget, kunder, personal, inventarier, varulager, organisation och struktur etc.) för köparen.

Det ska vara lätt att analysera och genomlysa företaget för köparen. Alla rörelsefrämmande tillgångar eller verksamheter ska vara separerade och avyttrade innan säljprocessen påbörjas.

En relevant och objektiv värdering underlättar alltid affären.

Hur sker betalningen vid en företagsaffär?

Själva betalningen kan ske på många olika sätt. Det vanligaste är dock att betalningen sker kontant på tillträdesdagen. Ofta kan köparen finansiera en del av betalningen med hjälp av ett lån eller en s.k. förvärvskredit från en bank. Ibland kan köpare och säljare komma överens om att en viss del av betalningen ska ske över en period och eventuellt också kopplas till företagets framtida utveckling.

Hur värderar man ett företag?

Det finns ett flertal teoretiska modeller för företagsvärdering. Dessa modeller måste användas tillsammans med företags- och omvärldsanalys samt att en erfaren person måste göra kvalificerade bedömningar för att ge ett resultat som inte bara är teoretiskt beräknat, utan också är förankrat i den situation och verklighet det aktuella företaget befinner sig i. Skillnaden i värde är också stor mellan företag i olika branscher, storlek, geografisk belägenhet, lönsamhet, tillgångar etc.

Viktiga parametrar att utgå från vid en värdering är uthållig vinstnivå, branschtillhörighet, varumärke/unikitet, tillgångar, strukturkapital, starkt eller svagt personberoende till ägare och vilken tillväxtpotential som finns.

Företagsvärderingar görs av företagsmäklare, revisorer och banker. Det finns också möjlighet att värdera bolag på internet med hjälp av olika värderingstjänster. Dessa värderingar blir dock mycket ytliga och schabloniserade, en internetvärdering är inte ett underlag som kan användas för att säkerställa ett företags verkliga värde.

Måste jag som säljare stanna kvar i företaget efter försäljningen?

Det är vanligt att en köpare önskar behålla säljaren i företaget under en viss tid. Det grundar sig på att man vill vara trygg i övergången mellan ägare och säkerställa att såväl personal som produktion fungerar. Dessutom är kompetensöverföringen viktig!

Tiden som säljaren stannar kvar varierar. Det kan handla om allt från några dagar till flera år. Avgörande är hur pass ”självgående” verksamheten är, hur mycket kunskap som säljaren själv besitter och inte minst vilken profil/kompetens köparen besitter.

Hur lång tid tar det att sälja företaget?

Tiden för att genomföra en företagsaffär varierar stort. Normalt, från det att man som säljare bestämt sig för en försäljning, brukar processen ta 4-12 månader. Det är dock många faktorer som spelar in. Är företaget tillräckligt förberett för försäljning? Befinner sig företaget i en ”het” eller mogen bransch? Var är företagets geografiska belägenhet? Hur ser omvärlden ut, konjunkturläge etc? Hur ser företagets historia respektive framtidsutsikter ut? Vilka unika krav ställs i affärer från köparens respektive säljarens sida? Vilka krav ställs på köpares kompetens/branschkunskap?

© Copyright 2024